Homepage Nederlands

Visie SLO
De Stichting voor Lever- en Maag-Darm Onderzoek (SLO) heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek en kennis op het gebied van de ziekten van de lever, galwegen, alvleesklier en maag- darmstelsel te bevorderen. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met onderzoek op het gebied van de leverchirurgie en levertransplantatie. 

De SLO ondersteunt financieel een Clinical Trial Bureau (CRB), dat bestaat uit researchverpleegkundigen, datamanager, trial coördinatoren en een financiële medewerker. Dit bureau is van groot belang is voor het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten het Erasmus MC en rechtvaardigt de verplichtingen van de SLO in de komende jaren. Het CRB beschikt over kennis en ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek dat voldoet aan (inter)nationale criteria zoals vastgelegd in de GCP (Good Clinical Practice), FDA en EU-richtlijnen. Het bureau bewaakt administratieve procedures en onderhoudt contacten met onderzoekers in binnen- en buitenland.

Het is een instelling zonder winstoogmerk welke sinds 1985 bestaat. U kunt hier de statuten downloaden.

Activiteiten
Het wetenschappelijk onderzoek betreft zowel klinisch-patiëntgebonden onderzoek als basaal-wetenschappelijk onderzoek. De SLO is betrokken (geweest) bij een groot aantal nationale en internationale studies waarvan de resultaten worden gepubliceerd in zeer vooraanstaande medische tijdschriften, zoals de New England Journal of Medicine, The Lancet, Annals of Internal Medicine, Gastroenterology, Gut, Hepatology en Journal of Hepatology.

In 2018 waren via de SLO 60 personen aangesteld in het Erasmus MC, waaronder promovendi, analisten, researchverpleegkundigen, datamanagers en administratieve medewerkers.

De SLO heeft een cruciale rol gespeeld bij het tot stand komen en de verdere ontwikkeling van het Rotterdamse programma voor Levertransplantatie. Dit heeft ertoe geleid dat Rotterdam thans het grootste centrum voor levertransplantatie bij volwassenen is in Nederland.

Ook bij het opzetten en verbreden van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is de SLO van groot belang geweest, onder meer door investeringen in laboratorium apparatuur en het aantrekken van veelbelovende wetenschappers. Dit heeft geresulteerd in een aantal bloeiende lijnen van basaal onderzoek o.a. op het gebied van afstoting na levertransplantatie, de chronische virusziekten hepatitis B en C, en inflammatoire darmziekten.

De SLO organiseert in samenwerking met het Erasmus MC jaarlijks de Erasmus Liver Day en reikt de Mark van Blankenstein - SLO Prijs uit aan studenten die uitstekend wetenschappelijk onderzoek hebben verricht op het gebied van Maag-, Darm en Leverziekten in het Erasmus MC.

In 2015 organiseerde de SLO samen met het Erasmus MC voor de tweede keer een Publieksdag over leverziekten, voor patienten en andere belangstellenden. Voor een impressie van deze dag verwijzen wij u naar de website van de afdeling MDL.

Organisatie en Bestuur
Het Bestuur van de SLO wordt gevormd door academische onderzoekers van het Erasmus MC die hun onderzoeksprojecten ondergebracht hebben bij deze stichting. Dit zijn:
Dr. P.A. Boonstra, immunoloog
Prof.dr. M.J. Bruno, MDL-arts
Prof.dr. C.H.J. van Eijck, chirurg
Dr. R.J. de Knegt, MDL-arts
Prof.dr. R.A. de Man, MDL-arts
Prof.dr. H.J. Metselaar, MDL-arts
Dr. V.M.C.W. Spaander, MDL-arts
Prof.dr. C.J. van der Woude, MDL-arts

Er is een Dagelijks Bestuur bestaande uit Prof.dr. H.J. Metselaar (voorzitter), Dr. R.J. de Knegt (penningmeester) en Dr. P.A. Boonstra, (secretaris). Daarnaast is er een Raad van Toezicht waarin zitting hebben: Prof.dr. H.W. Tilanus, Mr. H.M.I.Th. Breedveld en Dhr. J.H. van Dorp.

Er is een vaste en volstrekt transparante werkwijze met een door een accountant gevoerde financiële administratie. Het jaarlijkse financiële verslag wordt opgesteld door een externe accountant. Statutair is bepaald dat de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Inkomsten
De SLO verkrijgt financiële middelen door donaties, erfenissen, legaten, beurzen voor onderzoek van stichtingen en instellingen en door sponsoring van (medisch-farmaceutische) bedrijven. De industriële sponsoring heeft een tweeledig karakter. Enerzijds neemt de SLO deel aan studies die georganiseerd worden vanuit de industrie, waarvoor zij gelden ontvangt om het benodigde personeel aan te stellen en overige kosten te dekken. Anderzijds zoekt de SLO zelf sponsors die bij willen dragen aan het realiseren van door de SLO geïnitieerd onderzoek. De nadruk bij de SLO ligt op dit laatste type onderzoek.
Hier kunt u het financieel jaarverslag van 2018 downloaden.

Staat van baten en lasten over 2018

  2018 2018 2017 2017
  EUR EUR EUR EUR
Opbrengsten inzake onderzoeken 2.470.319   2.892.542  
Overige opbrengsten 91.168   -  
Mutatie voorziening debiteuren -20.000      
Wijziging in geactiveerde kosten onderzoeken in uitvoering 1.041.237   1.224.392  
Som der opbrengsten   3.582.724   4.116.934
Directe kosten onderzoeken 3.158.634   3.062.317  
Facilitaire kosten:        
 -Personeelskosten 223.704   80.003  
 -Overige exploitatiekosten 60.762   76.139  
Som der kosten   -3.443.100   -3.218.459
Exploitatiesaldo voor interest   139.624   898.475
Vrijval voorziening CRG   -   126.797
Financiele baten en lasten   6.046   9.078
Saldo   145.670   1.034.350

 

ANBI
De SLO is erkend als schenkingstichting (zgn. ANBI) zodat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. RSIN: 803912705.
Rekeninginformatie:
Stichting voor Lever- en Maag- Darm Onderzoek, Rotterdam
IBAN: NL 52RABO 0148753663