Homepage Nederlands

De Stichting voor Lever en Maag-Darm Onderzoek (SLO) is in 1985 opgericht met als belangrijkste doel wetenschappelijk onderzoek te bevorderen op het gebied van Maag-, Darm en Leverziekten. De instelling heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI status. De SLO ondersteunt onderzoek naar het voorkomen en behandelen van ziekten van de lever, de galwegen, de alvleesklier en het maag-darmstelsel en onderzoek op het gebied van leverchirurgie en levertransplantatie. Ook organiseert  de stichting bijeenkomsten over nieuwe ontwikkelingen en geeft voorlichting.

Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in het Erasmus MC in Rotterdam, maar de stichting coördineert ook nationale en internationale onderzoeksprojecten.

Wat doen we?
De SLO richt zich vooral op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dat opgezet is door bij de SLO betrokken onderzoekers, en niet primair op onderzoek dat uitgaat van de farmaceutische industrie.

Om dit mogelijk te maken werd in 1990 het Clinical Research Bureau opgericht. Dit bureau beschikt over kennis en ervaring met het opzetten en uit-voeren van onderzoek dat voldoet aan (inter)nationale criteria zoals vastgelegd in Good Clinical Practice (GCP), FDA en EU richtlijnen.
Het bureau bewaakt administratieve procedures en onderhoudt contacten met onderzoekers in binnen- en buitenland. Binnen het bureau zijn projectmanagers, databeheerders, researchverpleegkundigen en een statisticus actief. Het wetenschappelijk onderzoek betreft zowel klinisch-patiëntgebonden onderzoek als basaal wetenschappelijk onderzoek.

De SLO is betrokken bij een groot aantal nationale en internationale studies waarvan de resultaten worden gepubliceerd in vooraanstaande medische tijdschriften. De laatste jaren waren via de SLO rond de 50-60 personen aangesteld in het Erasmus MC, waaronder onderzoekers, analisten, researchverpleegkundigen, databeheerders en administratieve medewerkers.

De SLO heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen en de verdere ontwikkeling van het Rotterdamse programma voor levertransplantatie. Dit heeft ertoe geleid dat Rotterdam het grootste centrum voor levertransplantatie bij volwassenen is in Nederland. Ook bij het opzetten en verbreden van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is de SLO van groot belang geweest, onder meer door investeringen in laboratorium apparatuur en het aantrekken van veelbelovende wetenschappers. Dit heeft geresulteerd in een aantal bloeiende lijnen van basaal onderzoek o.a. naar afstoting na levertransplantatie, de chronische virusziekten hepatitis B en C en naar inflammatoire darmziekten (colitis ulcerosa en ziekte van Crohn).

De SLO is betrokken bij het organiseren van medisch-wetenschappelijke congressen en nascholingsactiviteiten voor medisch specialisten, basale wetenschappers en zij die daartoe in opleiding zijn. Elk jaar organiseert de SLO de Erasmus Liver Day, één van de belangrijkste nascholingen voor professionals op het gebied van leverziekten in Nederland.

Daarnaast organiseert de SLO ook informatiedagen voor patiënten en niet-medici. In 2019 vond de laatste Publieksdag over Leverziekten plaats. Hieronder kunt u twee voordrachten bekijken: de eerste presentatie door MDL-arts Caroline den Hoed over een gezonde leefstijl. De tweede presentatie door verpleegkundig specialist Lara Elshove over de transplantatiewachtlijst: 

 

Op ons YouTube kanaal vindt u nog meer voordrachten en andere interessante filmpjes.

Ook wordt de de Mark van Blankenstein-SLO stimuleringsprijs jaarlijks uitgereikt aan een geneeskundestudent die uitstekend wetenschappelijk onderzoek heeft verricht op het gebied van Maag-, Darm en Leverziekten. Tevens wordt om het jaar de Solko W. Schalm award uitgereikt aan een persoon die grote betekenis heeft voor de hepatologie.

Wie zijn we?
Het Bestuur van de SLO wordt gevormd door academische onderzoekers van het Erasmus MC die hun onderzoeksprojecten ondergebracht hebben bij deze stichting. Dit zijn:
Dr. P.A. Boonstra, immunoloog
Prof.dr. M.J. Bruno, MDL-arts
Dr. C.M. den Hoed, MDL-arts
Dr. R.J. de Knegt, MDL-arts
Dr. A.D. Koch, MDL-arts
Prof.dr. R.A. de Man, MDL-arts
Dr. A.J.P. van der Meer, MDL-arts
Dr. M.J. Sonneveld, MDL-arts
Dr. V.M.C.W. Spaander, MDL-arts
Prof.dr. C.J. van der Woude, MDL-arts

Er is een Dagelijks Bestuur bestaande uit Prof.dr. V.M.C.W. Spaander (voorzitter), Dr. R.J. de Knegt (penningmeester) en Dr. P.A. Boonstra, (secretaris). Daarnaast is er een Raad van Toezicht waarin zitting hebben: Prof.dr. H.W. Tilanus, Mr. H.M.I.Th. Breedveld en Dhr. J.H. van Dorp.

Er is een vaste en volstrekt transparante werkwijze met een door een accountant gevoerde financiële administratie. Het jaarlijkse financieel verslag wordt opgesteld door een externe accountant. Statutair is bepaald dat de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Inkomsten
De SLO verkrijgt financiële middelen door donaties, erfenissen, legaten, beurzen voor onderzoek van stichtingen en instellingen en door sponsoring van (medisch-farmaceutische) bedrijven. De industriële sponsoring heeft een tweeledig karakter. Enerzijds neemt de SLO deel aan studies die georganiseerd worden vanuit de industrie, waarvoor zij gelden ontvangt om het benodigde personeel aan te stellen en overige kosten te dekken. Anderzijds zoekt de SLO zelf sponsors die bij willen dragen aan het realiseren van door de SLO geïnitieerd onderzoek. De nadruk bij de SLO ligt op dit laatste type onderzoek.
Download hier het financieel jaarverslag van 2020

Staat van baten en lasten over 2020

  2020 2020 2019 2019
  EUR EUR EUR EUR
Opbrengsten inzake onderzoeken 1.870.913   2.834.865  
Overige opbrengsten 130.381   96.153  
Mutatie voorziening debiteuren        
Wijziging in geactiveerde kosten onderzoeken in uitvoering -702.146   -293.844  
Som der opbrengsten   1.521.439   2.637.174
Directe kosten onderzoeken 1.521.439   2.420.990  
Facilitaire kosten:        
 -Personeelskosten 237.109   261.269  
 -Overige exploitatiekosten 76.102   60.293  
Som der kosten   -1.834.650   -2.742.552
Exploitatiesaldo voor interest   -535.502   -105.378
Financiele baten en lasten   223   2.948
Saldo   -535.279   -102.430

 

Statuten
De SLO is een stichting zonder winstoogmerk welke sinds 1985 bestaat. U kunt hier de statuten downloaden.

ANBI
De SLO is erkend als schenkingstichting (zgn. ANBI) zodat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. RSIN: 803912705. U kunt hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI downloaden. 
Rekeninginformatie:
Stichting voor Lever- en Maag- Darm Onderzoek, Rotterdam
IBAN: NL 52RABO 0148753663